Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.zumahome.eu z dnia 1 stycznia 2023 r.

I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Sklep Internetowylub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.zumahome.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 2. Sprzedawca -Zumaline Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-050), ul. gen. Józefa Zajączka 9, NIP: 9542713215, REGON: 241778885, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371401, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych w całości opłacony, adres e-mail: info@zumahome.eu , numer telefonu: 32 791 16 20. 
 3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Konsument– Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 5. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowanie i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
 6. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
 7. Rejestracja – założenie Konta przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 8. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Zumaline Sp. z o.o. a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 11. Newsletter– elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Zumaline sp. z o. o. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie Zumaline sp. z o. o. treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 12. Firmy Kurierskie– DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-274 ul. Mineralna 15, KRS 0000028368, NIP 5260204110. (strona internetowa: www.dpd.com.pl).
 13. Operator Płatności - instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 14. Dni robocze - od poniedziałki do piątku, z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 2. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).
 6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

III. Informacje o towarach, usługach i cenach

 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www.elapmpy.pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi towarami.
 3. Poza informacją o Towarach i Usługach oferowanych do sprzedaży na stronie www.zumahome.eu zamieszczone są informacje o Towarach które obecnie nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jednak status ten w przyszłości może się zmienić – produkty te oznaczone są przyciskiem „POINFORMUJ MNIE O DOSTĘPNOŚCI”.
 4. Ceny Towarów i Usług zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.
 5. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w euro oraz zawierają podatek VAT i akcyzę (jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym).
 6. Koszty przesyłki podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Wysyłka i dostawa”.
 7. Sklep Internetowy (nie świadcząc takiej usługi) nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych).
 8. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 9. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne wady towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane.
 10. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych, i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.
 11. W ramach sklepu internetowego publikujemy materiały graficzne otrzymane od Z.S.E. OSPEL S.A, dla których zostały zastrzeżone prawa autorskie.

IV. Zamówienia

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.Sklep Internetowy nie stanowi platformy handlowej (strony internetowej umożliwiającej zawieranie umów z innymi przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi).
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie www.zumahome.eu)po przejściu całej procedury składania zamówienia.
 3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów lub Usług w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 5 sztuk łącznie. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk Towarów wymaga kontaktu z personelem Sprzedawcy.
 5. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

V. Procedura składania zamówienia Towaru

 1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 2. Powtarzając powyższą procedurę Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.
 3. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk” lub „Moje Konto - Koszyk”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.
 4. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę towaru w kolumnie „Szczegóły produktu” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z (ikony symbolizującej kosz).
 5. Klient po dodaniu towaru do koszyka może bez problemu kontynuować zakupy, ponieważ towar zostaje zapisany w koszyku. Przejść do wybranych Towarów można w dwojaki sposób za pośrednictwem panelu Moje Konto – Koszyk lub wybierając ikonę symbolizującą koszyk zakupowy.
 6. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Złóż zamówienie”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:
  a) „Zaloguj się” - Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie www.zumahome.eu, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój Adres e-mail i wpisuje Hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę „Dane kupującego” służącą do podania danych dostawy, faktury, ewentualnych uwag i wyrażenia zgód formalnych,
  b) „Zarejestruj się” - Jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na www.zumahome.eu , na tym etapie możliwe założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie XIII niniejszego Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna,
  c) „Zakupy bez rejestracji” - Każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji – pkt. XIII Regulaminu).
 7. Na tym etapie Klient może zmienić „Zawartość koszyka”, „Adresy” „Sposób dostawy” i „Metody płatności” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć czy chce otrzymać Fakturę VAT.
 8. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę „Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę „Realizacja zamówienia”.
 10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
 11. Status i szczegóły zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Historia transakcji” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).

VI. Sposób, termin i koszty dostawy

 1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Sklep nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta.
 4. Na okres dostawy Towaru i wykonania Usługi składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Towaru) oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. O ile przy danym towarze nie wskazano inaczej, okres ten wynosi łącznie do 7 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu online lub karty płatniczej, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Operatora Płatności).
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony:
  od 2 do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty.
 6. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość podtrzymania woli realizacji zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo rezygnacji z całości zamówienia, albo zmianę zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.
 7. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.
 8. Jeśli dostępna jest więcej niż jedna firma kurierska, wybór Firmy Kurierskiej dokonywany jest przez Kupującego w procesie zamówienia z zastrzeżeniem, że Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany wybranej firmy kurierskiej zależnie od możliwości logistycznych poszczególnych Firm Kurierskich, gabarytów kupowanego towaru oraz wybranego przez kupującego miejsca dostawy. Zmiana firmy nie zwiększy kosztów dostawy zakupionego towaru.
 9. O dacie dostawy decyduje Firma Kurierska, a w przypadku braku możliwości dostawy, towar zostaje pozostawiony do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi danej Firmy Kurierskiej.
 10. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych Firm Kurierskich. Klient ma możliwość zamówienia dostawy na wskazany dzień jeśli system Sklepu Internetowego dopuszcza taki wybór (za dodatkową opłatą) - z zastrzeżeniem, że ta usługa może być niedostępna.
 11. Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 12. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość i ilość Towaru oraz wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.
 13. Do kosztów dostawy każdej przesyłki, w razie wyboru płatności "za pobraniem” doliczana jest odpowiednia kwota wynikająca z informacji przedstawionej na stronie „Metody płatności”.
 14. W każdym przypadku wydanie towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny zamówienia towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.
 15. Sklep internetowy oferuje również towary o wydłużonym czasie dostępności, dla których nie stosuje się terminów określonych w pkt. 4 i 5. Towary te posiadają właściwe oznaczenie na karcie produktu. Za wiążący uznaje się wskazany w ten sposób termin maksymalny. Powyższe terminy liczone są od dnia dokonania zapłaty lub złożenia zamówienia (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4). W przypadku zamówienia w ramach Koszyka choćby jednego towaru o wydłużonym czasie dostępności:
  a) dostawa całego zamówienia zostanie dokonana łącznie zgodnie z terminem dostawy, właściwym dla towaru (towarów) o najdłuższym czasie wysyłki;
  b) ewentualne zawiadomienie o niedostępności towaru i zwrot otrzymanej kwoty (o którym mowa w pkt. 6) nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż 60 dni od złożenia Zamówienia.

VII. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób:
  a) Przelew online lub karta płatnicza - za pośrednictwem serwisu Operatora Płatności przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,
  b) Przelew zwykły - przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy indywidualnie wskazane Klientowi, (ta firma płatności może być czasowo niedostępna ze względów technicznych),
  c) Płatność za pobraniem - gotówką, przewoźnikowi podczas dostawy.
  Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online lub kartą płatniczą, zależy od spełnienia dodatkowych warunków podmiotów oferujących te formy płatności.
 2. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
  a) w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności Operatora Płatności,
  b) w przypadku płatności „Przelew zwykły” na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności,
  c) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze („Płatność za pobraniem”), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru.
 3. Umowa sprzedaży wygasa:
  a) w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem Operatora Płatności,
  b) w przypadku płatności przelewem zwykłym zawarta umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 5 dni od złożenia zamówienia,
  c) w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru przesyłki z Towarem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki),
 4. Realizację płatności za pomocą kart płatniczych oraz „płatność kartą” zapewnia Operator Płatności.
 5. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem dostępne są na stronie internetowej Operatora Płatności: www.payu.pl.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@zumahome.eu. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 8. Towar należy odesłać lub przekazać na adres Zumaline sp. z o. o. Magazyn www.zumahome.eu, Al. Walentego Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice (magazyn oznaczony jako magazyn zumahome.eu), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadki kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty zwrotu rzeczy których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru prosimy dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT (co jednak nie jest bezwzględnie wymaganym).
 12. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej). W przypadku zamiaru zwrotu towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

IX. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, w sposób wskazany w pkt. XI oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących takiej osoby. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.

X. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami oraz gwarancja

 1. Klientom nie będącym Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt IX ust. 2 i punkt IX ust. 3 powyżej.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oraz punktu IX powyżej, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

XI. Zgłaszanie reklamacji za pomocą formularza

 1. Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest formularz dostępny na stronie Sklepu. Aby skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji należy:
  a) na stronie www.zumahome.eu kliknąć w zakładkę „Zwroty i reklamacje”,
  b) wypełnić formularz,
 2. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem e-maila (wysyłanego na adres e-mail Klienta podanego w reklamacji.

XII. Promocje

 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 4. O ile nie wskazano inaczej, w przypadku promocji, cena przekreślona jest ceną najniższą z 30 dni przed obniżką.

XIII. Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Rejestracja w serwisie”, dostępnego w zakładce "Moje konto".
 2. Rejestracja Osób, wymaga podania:
  a) Imienia
  b) Nazwiska
  c) Adresu e-mail
  d) Hasła (oraz powtórzenia hasła)
  e) Telefonu
  f) Kodu pocztowego
  g)Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
 4. Aby uaktywnić założone konto należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu konto pozostanie nieaktywne.
 5. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób).
 6. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Unii Europejskiej.
 7. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 8. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
  a) dokonywanie zakupów
  b) śledzenie statusu złożonych zamówień,
  c) przeglądanie archiwalnych zamówień,
  d) modyfikowanie danych rejestracyjnych,
  e) przypomnienie hasła,
  f) śledzenie oferty sklepu internetowego,
  g) korzystanie z funkcjonalności „Towary ulubione”.
 9. Bez konieczności zakładania konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 10. Sprzedawca może usunąć konto Klienta który:
  a) narusza niniejszy Regulamin,
  b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  c) podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane,
  d) podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 11. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
  a) jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
  b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej.
 12. W przypadku usunięcia konta zgodnie z par. 10, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

XIV. Reklamacje dotyczące płatności

 1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą przelewem online lub kartą płatniczą albo przelewem zwykłym) oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.
 2. W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących płatności, sugerujemy przesłanie na adres mailowy info@zumahome.eu odpowiedniej informacji, przedstawiając dokładny opis realizowanych działań, opis procesu składania zamówienia, informacje w zakresie urządzenia/komputera, z którego nastąpiło złożenie zamówienia, dla którego płatność elektroniczna nie została zrealizowana.
 3. Reklamację dotyczącą płatności można również zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 6. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego do Sprzedawcy.
 7. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail info@zumahome.eu oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

XVI. Newsletter

 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.
 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

XVII. Polityka prywatności

 1. Sklep wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystanie przez Klienta ze Sklepu takich jak:
  a) utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła,
  b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  c) tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu.
 2. Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 3. Połączenie ze sklepem powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia).
 4. Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgodnie z niniejszym Regulaminem, podanie niektórych danych konieczne jest do dokonania rejestracji, a więc także do dokonywania zakupów w Sklepie.
 5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.
 6. O ile Klient wyrazi taką zgodę dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji oferowanych przez Sprzedawcę.
 7. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.
 9. W celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego, dane osobowe Klienta będą przekazywane Operatorowi Technicznemu.
 10. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie kurierskiej.
 11. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

XVIII. Zużyty sprzęt elektroniczny

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient nabywający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy sprzęt.
 2. Klient, kupując w Sklepie Internetowym sprzęt elektroniczny lub elektryczny („sprzęt”), może nieodpłatnie:
  a) pozostawić zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w punkcie sprzedaży, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt kupił,
  b) jeśli dostarczyliśmy Klientowi nowy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych, w miejscu jego dostawy, Klient może oddać zużyty sprzęt, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedany,
  c) pozostawić małogabarytowy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w punkcie sprzedaży bez konieczności zakupu nowego sprzętu, jeśli żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.

XIX. Funkcjonalności dodatkowe

 1. Sklep Internetowy pozwala użytkownikom na umieszczanie opinii o produktach. Za opinię uważa się wypowiedź użytkownika (fragment informacji) zamieszczony przez niego w Sklepie Internetowym.
 2. Opinie napisane przez użytkowników Sklepu Internetowego nie mogą naruszać prawa o dobrych obyczajach.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników, które to opinie są opiniami subiektywnymi.
 4. Sprzedawca ma prawo usunąć opinię użytkowników w całości lub części bez podania przyczyny.
 5. W celu zamieszczenia przez użytkownika opinii dot. produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, powinien on podać prawidłowe dane, tj.: nazwę użytkownika (imię, nazwisko, pseudonim), adres e-mail (niewidoczny dla czytelników), ocenę produktu, tytuł opinii oraz opis opinii.
 6. Nazwa użytkownika nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów.
 7. Jeżeli Sprzedawca uzna, że użyta przez autora opinii nazwa użytkownika lub opinia jest niestosowna, wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy publikacji opinii.
 8. Przez publikację opinii jej autor udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z Opinii na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XX. Usługa „Sprawdź dostępność”

 1. W przypadku towarów niedostępnych oznaczonych „SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ”, Sklep umożliwia klientom kontakt celem ustalenia dostępności danego towaru w najbliższym czasie.
 2. Kontakt o którym mowa powyżej może zostać zrealizowany poprzez e-mail lub telefoniczne.

XXI. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.
 3. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:
  a) łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  b) adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: info@zumahome.eu
  Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. W związku z udostępnieniem funkcji wyszukiwania, Sprzedawca informuje, że przyznawanie określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania opiera się na następujących ogólnych parametrach (uwzględnianych w podanej kolejności): zbieżność wyszukiwanego hasła z nazwą produktu, dostępność produktu, zbieżność wyszukiwanego hasła z kategorią produktową oraz zbieżność wyszukiwanego hasła z opisem towaru umieszczonego na stronie internetowej.
Subskrybuj nasz newsletter

Dołącz do naszego klubu i otrzymuj ciekawe informacje, promocje i rabaty.